Vi vägleder digSpecialområden 


Rekonstruktioner och annan insolvensrätt

Vi arbetar för att bygga upp - inte riva ner.
En företagsrekonstruktion lyckas många gånger inte därför att den startas för sent eller därför att helhetssynen på företagets situation och möjligheter saknas. Ackord är ofta, för att inte säga alltid, en del av en företagsrekonstruktion. Det är många gånger en svår och känslig uppgift att lotsa ett ackord i hamn varför erfarenhet är av största vikt.
Genom vår specialkompetens inom insolvensjuridik kombinerat med vår stora erfarenhet av att leda och driva företag så är vi särskilt lämpade att genomföra alla typer av företagsrekonstruktioner - officiella och inofficiella. Vårt arbete är att försöka lotsa företaget förbi alla de grund som hotar att sänka det. Konkurser medför alltid en omfattande kapitalförstörelse och inte sällan innebär de personlig katastrof för företrädarna. Återvinning i konkurs och företrädaransvar kan undvikas med en lyckad företagsrekonstruktion.
För företrädare som drabbats eller hotas att drabbas av tvister relaterade till företags obestånd så erbjuder vi processhjälp. Vi erbjuder naturligtvis också konsultation i hur företag bör hantera krissituationer i det egna företaget eller i relationen till företagets kunder.

 


Företagsöverlåtelser

Brahe Juridik erbjuder både köpare och säljare hjälp vid företagsöverlåtelser. Komplexiteten vid en företagsöverlåtelse kan vara stor även beträffande relativt små företag då de juridiska frågorna blir mer och mer omfattande. Till det kommer kravet på insikt i det rent affärsmässiga varför vår företagsekonomiska erfarenhet kommer till nytta.
Vi erbjuder hjälp med förhandlingar, due dilligence, avtal, projektledning, kontakter med banker, myndigheter etc. Vid generationsskiften och överlåtelser av fåmansbolag är de skattemässiga frågorna av största vikt varför vi när det behövs samarbetar med ledande skatteexperter.

 


Bolagsrätt och annan associationsrätt

Aktiebolag och andra företagsformer är omgärdade av ett omfattande regelsystem som för många företagare upplevs som snårigt. Hur är t ex ansvarsfördelningen mellan olika bolagsorgan i ett aktiebolag och vem kan bli ansvarig för företagets skulder i ett kommanditbolag?
Vi har bred erfarenhet av alla bolagsrättsliga frågor som emissioner, bildande, bolagsstämmor, konsortial- /kompanjonsavtal, styrelseinstruktioner, upprättande av alla typer av formalia etc.
Naturligtvis kan vi agera ombud i domstolstvister och i övrigt bistå med löpande juridisk rådgivning.

 


Skadeståndsrätt

Skadeståndsrätt är ett rättsområde som många kommer i kontakt med, både företag och fysiska personer. Inom affärslivet dominerar tvister rörande kontrakt medan det för fysiska personer ofta handlar om utomobligatoriska (icke kontraktuella) sak- och personskador.
Skadeståndstvister är ofta komplicerade och kräver inte bara omfattande juridisk kompetens inom området utan också fantasi och vidsynthet för att "knäcka" tvistefrågan. Processföringen är alltid av stor betydelse.
Brahe Juridik har den erfarenhet och kompetens som krävs för att biträda både företag och enskilda i alla typer av skadeståndstvister.Arbetsrätt

Arbetsrätten har mycket stor betydelse för både stora och små företag. Den upplevs som krånglig och negativ för företagets utveckling. Inte sällan så agerar mindre företag i personalfrågor utan att först ha tagit reda på hur reglerna fungerar. Det kan bli en dyr upplevelse med skadestånd och långvariga processer som följd.
Vi biträder företag i frågor som rör anställningsavtal, uppsägningar, avskedanden, sekretess, incitamentsprogram, förhandlingar, processer och andra personalrelaterade frågor.Allmän affärsjuridik

I företag uppkommer alla möjliga frågor som är av juridisk karaktär. Det kan röra sig om olika typer av avtal, strategi- och budgetfrågor, myndighetskontakter och en hel del annat.
Vi åtar oss gärna att vara företagets husjurist som kan rycka ut när det behövs.

 

 


Disclaimer 

The material and information on this website is intended for general informational purposes only and does not constitute legal advice on any specific matter. If you have the need for legal advice you are welcome to contact us.

Links to other websites are for information only and Brahe Juridik accepts no responsibility or liability for access to, or the material on, any website which is linked from this website.

 Disclaimer

 

  Till toppen